Segítség az otthonteremtésben!

Megbízási szerződés

Tagja a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének(MIOSZ)MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KEJÓ Ingatlanközvetítő- és Szolgáltató Iroda(Működteti: Szervez-ő Bt.)2252 Tóalmás Fő út 53.06 70 3792676 Eladás Bérbeadás Nem kizárólagos Kizárólagos* (lásd 2.4.)- ig  Sorszám tulajdonos Név / Cégnév TelefonképviselőSz. ig. sz. / cégjszEmail haszonélvező Anyja neve Adószám Címmint megbízó (továbbiakban: Megbízó) megbízom a Szervez-ő Bt. 2252 Tóalmás, Fő út 53.. Adószám: 28347237-1-13, Cg. 13-16-068485, Bankszámla: 12011739-01231455-00100004, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) – együttesen Felek – között a mai napon, az alábbi ingatlan közvetítésére az alábbiakban részletezett feltételekkel megbízási szerződés jött létre.

1. INGATLAN ADATAI:CímHRSZTípusMéretSzobák számaI RÁNYÁR Megjegyzés: Telek nm.:#SzintHelyiségMéretTájolásBelmagasságErkély, teraszMegjegyzés2.MEGBÍZÁS - Közvetítés, bérbeadás, tanácsadás, hasznosítás2.1.Megbízó jelen szerződés aláírásával (az esetleges társtulajdonosok, haszonélvezők nevében is) megbízza Megbízottat, hogy nevében és helyette jelen megbízási szerződés 1.-es pontjában meghatározott, - az adatlapon részletezett – Ingatlan(ok) hasznosítására, tulajdonjog átruházására irányuló szerződés – (továbbiakban Jogügylet)- céljából, a lehetséges vevőt, bérlőt (továbbiakban Érdeklődő), az általa megválasztott mód alkalmazásával felkutassa, az Ingatlan jellemzőit ismertesse, bemutassa, ingatlanközvetítőként, hasznosítóként és tanácsadóként működjön közre. Megbízás adatainak megfelelően a Megbízott vállalja, hogy a megbízásban szereplő Megbízó részére az ingatlanközvetítésről szóló 49/1982. (X.7.) MT. és 17/1990.(I.31.) MT rendeletek alapján ingatlanközvetítési, hasznosítási (70.31), tanácsadói (74.14) szolgáltatást nyújt.2.2.A Megbízó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi, illetve a tulajdonostárs(ak), haszonélvező(k) hozzájáruló nyilatkozatával (vagy megbízással) rendelkezik, - melyet igazoló dokumentumok másolatát szerződés mellékleteként csatol - ezáltal az 1.-es pontban feltüntetett Ingatlan(ok) hasznosítására jogosult. Megbízó a megbízói jogosultságáért, továbbá a megbízásban közölt adatok valódiságáért szavatosságot vállal.2.3.Felek jelen szerződést a megbízás napját követően határozatlan időtartamra kötik, de legkésőbb a benne foglalt ügylet teljesítéséig, illetve írásbeli visszavonásig érvényes. 2.4.A szerződés jellege Megbízó jelen megbízás aláírásával egyidejűleg Megbízott részére az előző oldalon feltüntetett (*) időpontig kizárólagos közvetítési jogot biztosít. Ezen időszak lejártával a kizárólagosság szűnik meg, a jutalék mértéke és minden egyéb feltétel változatlan marad. Kizárólagos megbízás azt jelenti, hogy annak fennállása alatt kötött Jogügyletet úgy kell tekinteni, hogy az a megbízott közreműködésével jött létre. Fél kizárólagos (csak a megbízó és a megbízott által értékesíthető)A megbízás nem kizárólagos. Megbízó fenntartja a jogát, hogy saját értékesítésen túl más ingatlanközvetítőnek is adjon megbízást.3.MEGBÍZOTT JOGOSULTSÁGAI az Ingatlanra vonatkozó adatok rögzítésea megbízás adatainak számítógépes nyilvántartásba vételefényképek készítése, azok feldolgozásaaz Ingatlan hirdetése a médiábanMegbízó hozzájárulásával reklámtábla ki/felhelyezése az Ingatlanralehetséges kapcsolatok megkeresése, a potenciális vevőjelöltek számára az adatok közléseingatlan bemutatása egyeztetés alapján, tárgyalások szakmai segítségeközvetítői tevékenységéről a Megbízót tájékoztatja, az érdekelt felek tárgyalását előkészíti, arra a feleket összehívja, a tárgyaláson részt veszMegbízott igényt tart a szerződéskötésnél való jelenlétre, és megilleti a szerződés másolata.Megbízott a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli. 4.MEGBÍZÓ NYILATKOZATA 4.1.Megbízó vállalja, hogy a Jogügylethez szükséges okmányokat, (tulajdoni lap, helyszínrajz, alaprajzok, stb.) érdemi befolyással bíró adatokat, információkat és dokumentumokat a sikeres Jogügylet céljából Megbízott rendelkezésére bocsátja. a Megbízottat 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja minden olyan változásról, amely befolyásolhatja a Jogügyletet, illetve ha a Jogügyletet Megbízott közreműködése nélkül teszi (a szerződő(k) nevének és lakcímének, illetve székhelyének egyidejű megadásával).biztosítja az Ingatlanba való bejutás feltételeit.4.2.A Megbízó elismeri, hogy a megbízási szerződés pontjaiban, valamint az adatrögzítés a Megbízott tájékoztatásának megfelelően történt, az átadott iratok tartalma a jelen szerződés részét képezik és azok valódiságáért a Megbízott felelősséget nem vállal, az a Megbízó felelőssége, amelyből eredő minden kár Megbízót terhel.4.3.Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan jellemzőit tartalmazó adatok ingatlanközvetítő rendszerbe felvételre kerüljenekMegbízott a Megbízó tájékoztatása nélkül külső és belső munkatársakat vegyen igénybe az ingatlanközvetítés folyamán, melyért felelősséggel tartozik.4.4.Megbízó tudomásul veszi, hogyMegbízott által közvetített Érdeklődővel tárgyalásokat csak és kizárólag a Megbízotton keresztül folytathat és köteles kerülni az Érdeklődővel való közvetlen kapcsolatfelvételta felkínált szolgáltatások valamely részét nem veszi igénybe, az a közvetítői díjat nem csökkentijelen szerződés bármely pontban történő módosítása csak mindkét fél által aláírt nyilatkozattal lehetséges.jelen szerződésben rögzített irányár vonatkozásában a Ptk. 211.§(1) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség terheli.a megbízás időtartama alatt a Megbízottal való előzetes egyeztetés nélkül nem jogosult az árat emelni.5.SIKERES TELJESÍTÉS 5.1.Sikeres teljesítésnek minősül, ha a Jogügylet a Megbízott közvetítői tevékenységének eredményeképpen jön létre, azaz a Megbízó az Ingatlanra szerződő Érdeklődőről, vagy annak ajánlatáról a Megbízott útján szerzett tudomást. Megbízott közreműködésének köszönhetően a Megbízó, és a Megbízott által közvetített Érdeklődők bármelyike között Jogügylet jön létre jelen szerződés időtartama alatt vagy a szerződés megszűnése után 1 éven belül, a megbízás sikeresen teljesítettnek tekintendő. Érdeklődőnek minősül az Ingatlan bemutatásáról nyilatkozó személy, gazdálkodó szervezet, továbbá annak hozzátartozója, meghatalmazottja.5.2.Megbízó köteles a Megbízottat írásban tájékoztatni a bemutatással, ajánlattal egy időben, ha a Megbízott által közvetített ajánlatról, ajánlattevő Érdeklődőről korábban tudomása volt, ennek elmulasztása esetén Megbízottat a Jogügylet létrejötte esetén közvetítői díj illeti meg.5.3.A Megbízott által közvetített Érdeklődő ellenében érvényesített - harmadik személy, vagy tulajdonostárs - elővásárlási jognál azonos mértékű közvetítői jutalék illeti meg Megbízottat, ugyanúgy, mint az általa közvetített Érdeklődő esetében.5.4.Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megbízott a megbízási szerződésben foglalt feladatait sikeresen teljesíti, Érdeklődő az Ingatlanra a Megbízó által meghatározott irányáron vagy afölötti összegben érvényes, a fizetési feltételek és birtokba adási feltételekben feltüntetett kikötéseknek eleget tevő vételi ajánlatot tesz, de a szerződés Megbízó elállása vagy az ajánlati feltételek megváltoztatása (az Ingatlan értékesítését befolyásoló tényezők elhallgatása, stb.) miatt mégsem jön létre, Megbízó az egyébként esedékes közvetítői díjnak megfelelő munkadíjat köteles megfizetni az elállástól ill. meghiúsulástól számított 3 munkanapon belül.6.MEGBÍZÁSI DÍJ 6.1.A közvetítői díj alapja a Jogügylet árán túl az azzal összefüggésbe kerülő ingó- és ingatlanok (berendezés, garázs, ...) díja is.6.2.Sikeres teljesítés esetén Megbízott alap megbízási díjra jogosult, mely összeget a Megbízó köteles megfizetni az alábbiak szerint: Kizárólagos/fél-kizárólagos megbízás esetén a kialkudott vételár 2.5%-a, (30,-Mft-ig, felette 2.0%). Nem kizárólagos megbízás esetben a kialkudott vételár max. 3 %-a (30,-Mft-ig, felette: 2 %) Vagy fix összeg de minden esetben minimum 200 000,-Ft fizetendő a megbízó részéről, sikeres teljesítéskor. 6.3.A megbízási díj megfizetése, a megbízásban foglalt ügylet teljesítésekor, tehát az ezzel kapcsolatos előszerződés, vagy szerződés aláírásával összefüggésben lévő első pénzügyi tranzakció (foglaló, vételár előleg) napján esedékes, - függetlenül a Tulajdonos és Érdeklődő között létrejött fizetési ütemezés megállapodástól, - az 5. pontban felsorolt minden esetben.7.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7.1.A szerződő Felek megállapodása szerint amennyiben jelen szerződés telefax/email üzenet váltása útján jön létre, úgy mindegyik fél köteles azon példányt megőrizni, amelyen az aláírása eredeti.7.2.Jelen szerződésből fakadó és békés megegyezéssel meg nem oldható minden jogvita elbírálására felek kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság hatáskörét, amely a hatályos magyar jogszabályok és a saját eljárási szabályzata szerint jár el az ügyben.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Felek a Közvetítési Feltételekben foglaltakat elolvasás és értelmezés után elfogadják, majd saját kezűleg írták alá és egy-egy példányt átvettek. ….………. év …………………..…hó……....nap Név: ……………………………...……..….………… Név:…………………………….…………………… …………………………………….………...……………………………….………….……………..……………………………………………………… Megbízott: Megbízó Megbízó